PUBLIKATIONER

Publikationer

Här samlar vi ett urval av våra publikationer, exempelvis projektrapporter, vetenskapliga publikationer och populärvetenskapliga informationsbroschyrer. 

MER OM CALLUNA

Publikationer

Här presenteras ett urval av Callunas egna publikationer. Många fler finns publicerade på våra uppdragsgivares respektive hemsidor.

 

Kindvall, O. (2020) Lövskogsanalys med fokus på livsmiljö för vitryggig hackspett. Calluna AB.

 

Jägerbrand, A.K. (2019). Utomhusbelysning med LED: Fördelar och nackdelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Calluna AB.

 

Jägerbrand, A.K. (2018). LED-belysningens effekter på djur och natur med rekommendationer: Fokus på nordiska förhållanden och känsliga arter och grupper. Calluna AB.

 

Helldin, J-O. (2018). Större koncentrationer av fåglar i Sverige – kartläggning för ett planeringsverktyg för vindkraft. Calluna AB.

 

Jägerbrand, A.K., Gren, I-M., Seiler, A. & Johansson, Ö. (2018). Uppdatering och
nya effektsamband i effektmodellen för viltolyckor. Calluna AB.

 

Kindvall, O. & Helldin, J-O (2018). Demografisk analys av kungsörn och havsörn - Förstudie om att modellera mortalitetsfaktorers relativa betydelse och hur vindkraftsmortalitet effektivast kan kompenseras. Calluna AB.

 

Helldin, J-O & Tytor, S. (2017). Hur uppmärksammas ekologiska effekter av vägar och järnvägar inom naturvården? – innehållsanalys av bevarandeplaner för Natura 2000-områden. Calluna AB.

 

Scarpellini, A., Nordén, E. & Helldin, J-O (2017). Barriärsträckor för klövvilt inom TRV-region Syd - bedömning av behov och prioritering av sträckor för åtgärder. Calluna AB.

 

Helldin, J-O & Souropetsis, A. (2017). Wildlife movement simulation method OL and GLB. Calluna AB.

 

Olsson, T. & Helldin, J-O (2016). Uppföljning och utvärdering av groddjursåtgärder vid Skeppdalsström - preliminär rapport våren 2016. Calluna AB.