REFERENSER

Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Infrastruktur

Vägar och järnvägar

Hamnar

Flygplatser

Ledningar

Våra vanligaste tjänster

Miljöövervakning

Cesiummätning (radioaktivitet)

Bottenfauna- och vattenväxtundersökningar

Recipientkontroll i vatten

Dricksvatten, grundvatten, lakvatten

Vatten-, plankton- och sedimentprovtagning

Slam- och avloppsprovtagning

Fordonstvättar provtagning

Provfiske och musselinventering

Kontrollprogram och miljöövervakning

Miljötillstånd och MKB

Vattenverksamhet

Vindkraft

Täkter

Gruvor

Industri

Våra vanligaste tjänster

Naturvård

Artinventeringar

Grön Infrastruktur

Ekosystemtjänstanalys

Nyckelbiotopsinventering

Naturvårdsprogram

Reservatsplanering

Biotopkartering av vattendrag

Natura 2000-uppföljning

ÅGP - åtgärdsplan för hotade arter

Vattenundersökningar

Skötselplaner

Anläggning och restaurering av natur

Informationsmaterial och illustrationer

Kommunekolog (att hyra)

Samhällsplanering

Kommunal planering

Nationella och regionala planer

Projektering

Miljötillstånd

MKB

Vattenförvaltning

Ekosystemtjänster

Landskapsanalys

Grön Infrastruktur

Grönplaner, grönstruktur

Landskapskaraktärsanalys

Kommunekolog (att hyra)

Vatten

Vattenverksamhet

Undersökningar i vatten

Dagvattenhantering

Naturvärdesinventering

Artinventeringar

MKB (miljökonsekvensbeskrivningar)

Miljötillstånd

Kontrollprogram och miljöövervakning

Skötselplaner