Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

MKB - utvalda referensprojekt

Calluna utför miljöbedömningar och MKB:er för många olika typer av verksamheter, både på land och i vattenmiljöer. Nedan följer några exempel på genomförda uppdrag. Kontakta oss gärna för att få veta mer eller få fullständiga referenser inom något område. 

 

Detaljplaner

Almön - tätortsutveckling av Myggenäs samhälle på Almön. Området är Tjörns kommuns entré, i och med väg 160 med Tjörnbrons förbindelse. Mycket komplex plan med frågor rörande skyddade arter, marinbiologiska värden, friluftsliv, och landslapsbild, riksintressen och strandskydd. I och med planerat resecentrum och bebyggelse nära havet, i anslutning till transportled med farligt gods berörs flera hälso- och säkerhetsfrågor så som bl.a. klimatfrågor, trafiksäkerhet och buller. Uppdragsgivare: Tjörns kommun, genom Radar Arkitektur & Planering. 

Isgärde - planerad bebyggelse i skogsområde vid Isgärde på Öland. Planen har aktualiserat frågor om bl.a. vattenmiljö, artskydd och höga naturvärden. Uppdragsgivare: Mörbylånga Kommun.

 

Översiktsplan, fördjupad översiktsplan och planprogram

Sollefteå - MKB för ÖP (översiktsplan) för Sollefteå kommun. Betydande miljöaspekter var natur- och kulturmiljö samt hälsa och säkerhet. Uppdragsgivare: Sollefteå kommun. 

Vimmerby - MKB för FÖP (fördjupad översiktsplan) för Vimmerby stad med omnejd. Exploateringsområden berör viktiga natur- och kulturmiljöer och nya trafiklösningar föreslås. Naturvärdesinventering och en ängs- och hagmarksanalys togs fram under MKB-processen, och mellan samråd och granskning gjordes viktiga anpassningar. Uppdragsgivare: Vimmerby kommun. 

Söderköping - HKB (hållbarhetskonsekvensbedömning) av översiktsplan för Söderköpings kommun. Uppdragsgivare: Söderköpings kommun. 

Väsby Entré - planerad ombyggnation av tågstationen i Upplands Väsby, inklusive ny busstation, bostäder och verksamheter i närheten av stationen, och Väsbyån planeras få en ny dragning. Planen har aktualiserat frågor om bl.a. risk, kulturmiljö, naturmiljö, vattenmiljön, klimatanspassningar. Uppdragsgivare: Upplands Väsby kommun. 

 

Natura 2000

Projekt Slussen - Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning för ny reglering av Slussen. Bedömning av effekter på Natura 2000-områden kring Mälaren. Utveckling av metodik. Uppdragsgivare: Stockholms stad. 

Borgholm idrottsplats - Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning för idrottsplats i Borgholm. Närhet till Natura 2000-skyddade ekmiljöer. Uppdragsgivare: Borgholms kommun. 

Ekerum - Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning för planprogram Ekerum. Värdefulla ekmiljöer på Öland kopplade till Halltorps hage. Uppdragsgivare: Borgholms kommun. 

 

Infrastrukturplanering

Väg E20 - MKB för väg E20 mellan Tollered och Ingared. Ny mötesplats, flera nya vägdragningar och nya GC-vägar. Svår vägdragning i och med absolut närhet till Sävelången, samt närhet till Natura 2000-område både på land och vatten. Uppdragsgivare: Trafikverket, genom EQC. 

Lysekil cirkulationsplats - MKB för ombyggnad av en korsning till cirkulationsplats på väg 162 i Lysekils kommun. Uppdragsgivare: Trafikverket, genom ÅF. 

Trafikverkets nationella infrastrukturplan - strategisk miljöbedömning av naturmiljöavsnittet i MKB för trafikverkens nationella infrastrukturplan. Uppdragsgivare: Vägverket och Banverket. 

 

Vattenverksamhet

Hasselö - MKB inför tillstånd för ny grundvattentäkt i Västerviks kommun. Uppdragsgivare: Västerviks Bostad AB.

Borkhult - MKB och kontrollprogram för installation av småskalig vattenkraft och reparation av en kraftverksdamm. Calluna gjorde även ett tiotal underlagsutredningar (bl.a. naturvärdesinventering, översvämningskartering, provfiske, elfiske, bottenfaunautredning) samt höll i samrådet. Uppdragsgivare: Farmarenergi i Åtvidaberg AB. 

Kinda Kanal - MKB för vattenverksamhet inför en större strandskoning. Calluna håller även i samrådet och upprättande av kontrollprogram. Uppdragsgivare: Kinda Kanal AB. 

 

Vindkraft

Norrberget vindkraftpark - MKB för tillståndsansökan för en planerad vindkraftspark i Västmanland, i närheten av Svartådalens våtmarkskomplex, där flera Natura 2000-områden ingår. Inför samråd togs en särskilt samrådsunderlag fram med genomgång av Natura 2000-områden och skyddade arter. Ett stort antal fågelutredningar togs fram inom projektet. Särskilt fokus på påverkan på viktiga flyttfågelstråk. Uppdragsgivare: VKS.

Vetlanda vindbruksplan - vindbruksplan samt strategisk miljöbedömning för Vetlanda vindbruksplan. Uppdragsgivare: Vetlanda kommun. 

 

Bygglov

Wildfire - MKB för bygglov av berg- och dalbana i Kolmården. Uppdragsgivare: Kolmårdens djurpark.