Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Väg & järnväg - utvalda referenser

Calluna har en gedigen erfarenhet av projekt inom infrastrukturområdet. Vi har utfört uppdrag inom allt från drift och underhåll till och ombyggnationer och nya investeringsprojekt. Calluna har deltagit i allt från förstudier i de tidigaste skedena till arbetsplaner och åtgärdsuppföljningar, och utför både naturmiljöutredningar och rena miljöexperttjänster som MKB:er. På driftsidan arbetar vi med naturmiljöer som artrika vägkanter, vattendrag och alléer. Ett signum har varit uppdragsforskning och utveckling, där Calluna bidragit med metoder för biologisk infrastruktur, standard för naturvärdesinventering samt buller i naturmiljöer. Vi har även deltagit som experter i flera regeringsuppdrag, bland annat höghastighetsutredningen och utveckling av miljöbedömning i tidiga skeden. 

Här följer några exempel på projekt som vi har genomfört.

 

Vägprojekt

Västsveriges Artrika vägkanter - årliga inventeringar av vägkantsvegetation längs det statliga vägnätet i Trafikverkets Region Väst. Uppdatering av skötselbeskrivningar och eftersökande av biologiska värden. Uppdragsgivare: Trafikverket. 

E18 Örebro-Lekhyttan - MKB. 

E22 - flera etapper från Norrköping till Skåne.

 

Järnväg

Ostlänken höghastighetsjärnväg - naturvärdesinventeringar och utredningar av bland annat ekologiska landskapssamband för planeringen av flera av projektets etapper. Uppdragsgivare: Trafikverket. 

Fredriksskansbanan - förebyggande åtgärder för fåglar vid elektrifiering och konsekvensbedömning Natura 2000 inför breddning av järnvägssträcka i Gävle kommun. Uppdragsgivare: VR Track OY.

Götalandsbanan