Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

 

Vattenundersökningar

Biotopkartering
2009. Biotopkartering av Almaån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Helge å. Totalts ca 44 km. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2009. Biotopkartering av Björkerödsbäcken. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Vramsån i Helge å. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2009. Biotopkartering av Hörlingeån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Almaån i Helge å. Totalt ca 24 km. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2009. Biotopkartering av Nybroån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder. Totalt ca 31 km. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


Elfisken/Fiskevårdsplan
2009. Elfiske och fiskevårdsplaner för Tommarpsån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Helge å. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2009. Elfiske och fiskevårdsplaner för Almaån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Helge å. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2009. Elfiske och fiskevårdsplaner för Nybroån. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Helge å. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne län.


2007-2010. Elfiske Lyckebyån. Uppdragsgivare: Lyckebyåns vattenförbund. Årliga elfisken i recipientkontrollprogrammet för Lyckebyån.


Provfiske
2011. Nätprovfiske i Landvettersjön och Rådasjönb i Västra Götalands län. Kontakt: Göta Älvs vattenvårdsförbund.


2010. Nätfiske i Lillesjön och Storesjön i Jönköpings län. Undersökning av biologiska förhållanden i Lillejön och Storesjön. Kontakt: Golder Associates AB .


Bottenfauna
2010. Bottenfauna i Motala Ströms avrinningsområde. Recipientkontroll i sjöars profundal, rinnande vatten och i kustvatten. Beställare: Motala Ströms Vattenvårdsförbund.


2009-2011. Bottenfauna i Skåne. Miljöövervakning, kalkningsuppföljning under åren 2010-2012 Bottenfaunaundersökning i sjöars litoral och i vattendrag.


2007-2010. Bottenfauna i Lyckebyåns  vattensystem. Recipientkontroll. Bottenfauna i rinnande vatten. Beställare: Lyckebyåns vattenförbund.


Makrofytinventeringar
2008-2011. Inventering av trendsjöar i hela Sverige
Kontaktperson: SLU.


2010. Inventering av Karpalundsdammen
Kontakt: Kristianstad vattenrike.


2010. Inventering av sjönajas i Hammarsjön
Kontakt: LST Skåne län.


Planktonprovtagning
2009-2011 Planktonprovtagning i Motala ströms vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram. Kontakt: Länsstyrelsen Östergötland.


2009-2011. Planktonprovtagning i Tåken. Sex tillfällen årligen. Kontakt: Länsstyrelsen Östergötland.


2010-2011. Plankton-,  bottenfauna- och vattenprovtagning i Svensksundsviken, Bråviken. Sommar och vinterprovtagning av växt- och zooplankton. Kontakt: Länsstyrelsen Östergötland.


Dykuppdrag
2008. Transektinventering och naturvärdesbedömning, Västernorrland.
Calluna genomförde transektinventeringar i fem olika områden i Västernorrland, vid Galtström, Åvikebukten, Åstholmen, Ulvön samt Åvikfjärden. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västerbottens län.


2008. Transektinventering och vegetationsundersökningar Västerbotten.
Calluna genomförde inventering av 10 transekter utanför Holmöarna. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten.


2008. Transektinventering och vegetationsundersökning Norrbotten.
Calluna genomförde återinventering av 15 transekter utanför Råneå. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län.


2008. Transektinventering och vegetationsundersökning Nätrafjärden, Västernorrland. Calluna tillsammans med Pelagia Miljökonsult AB genomförde en återinventering av 12 transekter. Uppdragsgivare: Ålands fiskförädling AB.


2008. Översikts- och transektinventering i Södermanlands skärgård. Calluna inventerade sex stora områden i skärgården med två olika metoder; dels översiktskartering med skärplan längs alla strandlinjer, dels transektinventeringar i varje delområde. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanland.


Sedimentprovtagning
2010. Björnö marina Inför utökning av marina gjordes sedimentprovtagning i grunda havsvikar utanför Björnö marina i Bråviken. Uppdragsgivare: Björnö Marin.


2010. Vatten- och sedimentundersökning i Lagnöströmmen
Kontaktperson: Björn Aldin, Söderköpings kommun.