Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

 

MKB - utvalda referensprojekt

Calluna utför miljöbedömningar och MKB:er för många olika typer av verksamheter, både på land och i vattenmiljöer. Nedan följer några exempel på genomförda uppdrag. Kontakta oss gärna för att få veta mer eller få fullständiga referenser inom något område. 

 

Detaljplaner

Almön - tätortsutveckling av Myggenäs samhälle på Almön. Området är Tjörns kommuns entré, i och med väg 160 med Tjörnbrons förbindelse. Mycket komplex plan med frågor rörande skyddade arter, marinbiologiska värden, friluftsliv, och landslapsbild, riksintressen och strandskydd. I och med planerat resecentrum och bebyggelse nära havet, i anslutning till transportled med farligt gods berörs flera hälso- och säkerhetsfrågor så som bl.a. klimatfrågor, trafiksäkerhet och buller. Uppdragsgivare: Tjörns kommun, genom Radar Arkitektur & Planering. 

Isgärde - planerad bebyggelse i skogsområde vid Isgärde på Öland. Planen har aktualiserat frågor om bl.a. vattenmiljö, artskydd och höga naturvärden. Uppdragsgivare: Mörbylånga Kommun.

 

Översiktsplan, fördjupad översiktsplan och planprogram

Sollefteå - MKB för ÖP (översiktsplan) för Sollefteå kommun. Betydande miljöaspekter var natur- och kulturmiljö samt hälsa och säkerhet. Uppdragsgivare: Sollefteå kommun. 

Vimmerby - MKB för FÖP (fördjupad översiktsplan) för Vimmerby stad med omnejd. Exploateringsområden berör viktiga natur- och kulturmiljöer och nya trafiklösningar föreslås. Naturvärdesinventering och en ängs- och hagmarksanalys togs fram under MKB-processen, och mellan samråd och granskning gjordes viktiga anpassningar. Uppdragsgivare: Vimmerby kommun. 

Söderköping - HKB (hållbarhetskonsekvensbedömning) av översiktsplan för Söderköpings kommun. Uppdragsgivare: Söderköpings kommun. 

Väsby Entré - planerad ombyggnation av tågstationen i Upplands Väsby, inklusive ny busstation, bostäder och verksamheter i närheten av stationen, och Väsbyån planeras få en ny dragning. Planen har aktualiserat frågor om bl.a. risk, kulturmiljö, naturmiljö, vattenmiljön, klimatanspassningar. Uppdragsgivare: Upplands Väsby kommun. 

 

Natura 2000

Projekt Slussen - Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning för ny reglering av Slussen. Bedömning av effekter på Natura 2000-områden kring Mälaren. Utveckling av metodik. Uppdragsgivare: Stockholms stad. 

Borgholm idrottsplats - Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning för idrottsplats i Borgholm. Närhet till Natura 2000-skyddade ekmiljöer. Uppdragsgivare: Borgholms kommun. 

Ekerum - Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning för planprogram Ekerum. Värdefulla ekmiljöer på Öland kopplade till Halltorps hage. Uppdragsgivare: Borgholms kommun. 

 

Infrastrukturplanering

Väg E20 - MKB för väg E20 mellan Tollered och Ingared. Ny mötesplats, flera nya vägdragningar och nya GC-vägar. Svår vägdragning i och med absolut närhet till Sävelången, samt närhet till Natura 2000-område både på land och vatten. Uppdragsgivare: Trafikverket, genom EQC. 

Lysekil cirkulationsplats - MKB för ombyggnad av en korsning till cirkulationsplats på väg 162 i Lysekils kommun. Uppdragsgivare: Trafikverket, genom ÅF. 

Trafikverkets nationella infrastrukturplan - strategisk miljöbedömning av naturmiljöavsnittet i MKB för trafikverkens nationella infrastrukturplan. Uppdragsgivare: Vägverket och Banverket. 

 

Vattenverksamhet

Hasselö - MKB inför tillstånd för ny grundvattentäkt i Västerviks kommun. Uppdragsgivare: Västerviks Bostad AB.

Borkhult - MKB och kontrollprogram för installation av småskalig vattenkraft och reparation av en kraftverksdamm. Calluna gjorde även ett tiotal underlagsutredningar (bl.a. naturvärdesinventering, översvämningskartering, provfiske, elfiske, bottenfaunautredning) samt höll i samrådet. Uppdragsgivare: Farmarenergi i Åtvidaberg AB. 

Kinda Kanal - MKB för vattenverksamhet inför en större strandskoning. Calluna håller även i samrådet och upprättande av kontrollprogram. Uppdragsgivare: Kinda Kanal AB. 

 

Vindkraft

Norrberget vindkraftpark - MKB för tillståndsansökan för en planerad vindkraftspark i Västmanland, i närheten av Svartådalens våtmarkskomplex, där flera Natura 2000-områden ingår. Inför samråd togs en särskilt samrådsunderlag fram med genomgång av Natura 2000-områden och skyddade arter. Ett stort antal fågelutredningar togs fram inom projektet. Särskilt fokus på påverkan på viktiga flyttfågelstråk. Uppdragsgivare: VKS.

Vetlanda vindbruksplan - vindbruksplan samt strategisk miljöbedömning för Vetlanda vindbruksplan. Uppdragsgivare: Vetlanda kommun. 

 

Bygglov

Wildfire - MKB för bygglov av berg- och dalbana i Kolmården. Uppdragsgivare: Kolmårdens djurpark.