VÅRA ERBJUDANDEN INOM > SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE

Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE

KONTAKTPERSON FÖR SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE

Elisabeth Lundkvist
Chef AO Planering, naturmiljökonsult & vattenekolog
Linköpings slott
582 28 Linköping
tel. 013-461 03 07
mobil 0702-90 30 33