VÅRA ERBJUDANDEN INOM > SAMHÄLLSPLANERING > KOMMUNAL PLANERING

Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

KONTAKTPERSON FÖR SAMHÄLLSPLANERING

KOMMUNAL PLANERING
Elisabeth Lundkvist
Chef för AO Planering, miljökonsult, vattenekolog
Linköpings slott
582 28 Linköping
tel. 013-461 03 07
mobil 0702-90 30 33

Kommunal planering

I samband med översiktsplanering har Calluna stor erfarenhet att arbeta med miljökonsekvensbeskrivning, naturvårdsprogram och analyser av grönstruktur, biologisk mångfald och ekologiska samband.

Vi arbetar nära planerarna för att möjliggöra god och långsiktig samhällsutveckling med ekosystemfrågor i fokus.

Vår styrka är ett dynamiskt arbetssätt och att se möjligheter att utveckla både ekosystem och samhället i samverkan.

Våra tjänster:

Miljökonsekvensbeskrivning/miljöbedömning

Tematiska tillägg

Biologisk infrastruktur

Grönstrukturanalyser