Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

KONTAKTPERSON FÖR SAMHÄLLSPLANERING

BIOLOGISK INFRASTRUKTUR
Oskar Kindvall
Miljökonsult, GIS-specialist
Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg
mobil 0730-62 28 73

Grön infrastruktur - landskapsekologiska analyser

Landskapsekologiska analyser är kraftfulla verktyg för att kunna peka ut ekologiska samband i landskapet. I många exploateringsprojekt behöver man lyfta blicken från enskilda naturområden och se hela landskapets betydelse för den biologiska mångfalden. Sammanlänkning och storskaliga samband är lika viktiga i naturen som i vårt moderna samhälle.

Syftet med att analysera hela landskapet, istället för att fokusera på enskilda områden, är att få en bättre helhetsbild av projektets konsekvenser för naturmiljön. Sammanställningar av känd kunskap och kompletterande naturvärdesinventeringar räcker sällan för att kunna se de viktiga sambanden i landskapet.

hasselsnok

En analys av den biologiska mångfaldens infrastruktur är ett vasst verktyg för att visa på skillnader mellan alternativa lokaliseringar. Metoden passar bra i många typer av projekt och planer, i både förstudie- och utredningsskedet. Till exempel kan man vid planering av en ny väg eller järnväg behöva välja mellan flera möjliga sträckningar. Då är det av stort värde att kunna förstå hur värdefulla naturområden hänger ihop.

Hasselsnok. Foto: Mattias Stahre (Calluna AB).

 

Olika modeller för olika ändamål

Callunas metod för analyser av s.k. Grön Infrastruktur (kallades längre tillbaka för Biologisk Infrastruktur) baseras till största delen på GIS-analyser, anpassade till olika naturtyper och arter.

I analyserna används olika modeller för att identifiera rika landskap, sammanhängande system av värdefulla områden och möjliga spridningsvägar och barriärer. Modellerna grundar sig på vetenskapliga data om spridningsbiologi och tröskelvärden för olika arters krav på sin livsmiljö. Analyserna syftar till att bevara viktiga frågor som:

  • Hur ser de ekologiska sambanden ut? 
  • Klarar sig arterna långsiktigt i landskapet? 
  • Finns det många liknande områden i närheten? 

 

Analys och presentation

Metoden i sig kräver inte något fältarbete och vi utnyttjar offentliga databaser till GIS-analyserna. Vi utgår från en mängd olika data från allmänna databaser, bland annat marktäckedata och skogsdata, olika nationella, regionala och kommunala inventeringar som nyckelbiotopsinventeringen och ängs- och betesmarksinventeringen, samt data om t.ex. förekomster av rödlistade arter.

Analyserna kan även kombineras med andra underlag, som till exempel vindkartor och elnät, eller landskaps- och kulturmiljöanalyser. Presentationen sker vanligen i olika GIS-teman och en rapport, men vi utvecklar ständigt hur resultaten från analyserna kan visualiseras och arbetar med exempelvis 3D-modeller. 
 

Nyttan med analysresultaten

Som kund får du möjligheten att kunna se och jämföra projektets olika möjliga konsekvenser för naturmiljön, med fokus på helheten. Metoden utgör även ett utmärkt verktyg vid framtagandet av projektspecifika mål för naturmiljö.

 

Ett vägträd i ett öppet landskap. Foto: Åsa Röstell (Tyréns).