Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

Miljöbedömning och MKB

Vid betydande miljöpåverkan kräver Miljöbalken en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för planer och projekt. Calluna utför miljöbedömningar och MKB:er för olika typer av verksamheter, både på land och i vattenmiljöer. 

När Calluna genomför miljöbedömningar och MKB:er kommer ekologi och sociala värden knutna till naturmiljöer med på ett kvalificerat sätt. Callunas kompetens passar särskilt bra för oexploaterad mark och för redan exploaterad mark där det finns möjligheter för ekologisk restaurering.

 

Miljöbedömning - en process

Miljöbedömning är hela den process som miljöanpassar projekt, planer och policyer. Under processens gång utreds olika miljöaspekter och verksamheten utformas sedan utifrån detta.

Ett resultat av processen är miljökonsekvensbeskrivningen i form av en rapport som ska beskriva verksamhetens miljöpåverkan. I rapporten tas det upp hur projektet har anpassats, vilka effekter och konsekvenser som bedöms uppstå, samt förslag till skadebegränsande åtgärder där så är möjligt. Calluna genomför både hela processen och skriver MKB-rapporter.

 

För olika typer av verksamheter och planer

Calluna arbetar med MKB inom de flesta verksamhetsområden. Vi har stor erfarenhet av miljöbedömningar i samband med vägprojekt, detaljplaner, översiktsplaner, regionala och nationella planer, policyer samt tillståndsprövningar av bland annat vindkraft och vattenverksamhet. Vi har även medverkat i ett flertal större exploateringsprojekt där vi har gjort avancerade konsekvensbeskrivningar för naturmiljön.

 

Tillgång till ämnesspecialister

Våra MKB-specialister har bred erfarenhet av konsekvensbedömning inom många områden. De leder processen och tar fram MKB-rapporten under projektets gång, samt arbetar med de miljöaspekter som är relevanta för projektet och som efterfrågas av den tillståndsgivande myndigheten. Projektledning och kvalitetssäkring enligt Callunas ledningssystem för kvalitet och miljö ingår i arbetet. 

Callunas ämnesspecialister medverkar vid analyser av olika miljöaspekter för att ge kvalitetssäkrade bedömningar av betydelsefulla frågor. Calluna utför de flesta typer av undersökningar av land- och vattenmiljöer som kan krävas som underlag till MKB:n, exempelvis:

  • naturvärdesinventeringar och artspecifika inventeringar på land och i vattenmiljö
  • vattenprovtagningar och statusbedömning enligt vattendirektivet
  • analyser av ekologiska landskapssamband och habitatnätverksanalyser
  • Natura 2000-utredningar
  • utredningar kopplade till artskyddsförordningen

För övriga specialutredningar utanför Callunas ämnesområden har vi samarbeten med ledande specialister och kan anlita dem som underkonsulter vid behov. 

 

Referensprojekt

Utvalda exempel på projekt inom miljöbedömning och MKB >>