Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

Naturmiljöutredning

Naturmiljöutredningar i samband med kommunal planering, infrastrukturplanering och exploatering är Callunas specialitet. Vi arbetar professionellt med utbildade projektledare och projektstyrning och vet att i
exploateringssammanhang är ett lyckat projekt inte bara beroende av den specifika sakkunskapen. Ett större företag som Calluna har också lättare att finna den kapacitet som behövs vid ofta tidskritiska och komplexa tillståndsärenden.


Ofta är det andra faktorer som avgör om ett projekt når framgång. Sådant vi tycker är viktigt att lägga vikt vid är: 

  • God projektledning som inkluderar ordning och reda, tidhållning, genomtänkt process och god kommunikation med uppdragsgivaren.
  • Förståelse för vad en exploatering kan ge för konsekvenser för ekosystemen. Vi tänker hela tiden i vad som eventuellt kan hända. Fokus är inte naturvärdena utan att de naturvärden som kan beröras av en exploatering.
  • Vi levererar inte bara en naturvärdesinventering utan tar ansvar för att leverera det kunden behöver. Det är ett förebyggande arbetssätt som vi vet lönar sig i form av att tillståndsprocesser löper smidigare och att otrevliga överraskningar inte dyker upp senare i processen.

Kort sagt: Vi arbetar för att finna de bästa lösningarna för en exploatering vad gäller ekosystemen.