Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

KONTAKTPERSON FÖR SAMHÄLLSPLANERING

NATURVÄRDESINVENTERING
Håkan Ignell
Miljökonsult, fladdermusspecialist
Linköpings slott
582 28 Linköping
tel. 013-461 03 00
mobil 0708-12 31 71

Naturvärdesinventering

 

Syfte

En naturvärdesinventering (NVI) ger en god överblick över vilka naturvärden som förekommer inom ett område. Metoden följer en framtagen standard och möjliggör jämförelser mellan olika typer av miljöer som exempelvis skogar, vattendrag och betesmarker.

Syftet med en naturvärdesinventering är att upprätta ett beslutsunderlag som kan användas när mark ska tas i anspråk vid olika typer av exploateringar. I många fall räcker en naturvärdesinventering för att man ska kunna upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan med avseende på naturmiljö. I annat fall ger den en vägledning om vilka fördjupningar som behövs.

 

 

Standard för naturvärdesinventeringar

Calluna initierade 2011 ett nationellt standardiseringsarbete för naturvärdesinventeringar och under åren 2012, 2013 och 2014 arbetade vi tillsammans med andra naturvårdskonsulter för att ta fram den SIS-standard som slutligen publicerades under våren 2014. 

Denna standard ger givetvis flera fördelar för våra kunder i olika naturrelaterade projekt. Vidare innebär standarden nyheter för de som jobbar i fält och förenklar arbetet bland annat genom rutinmässigt förarbete innan fältbesöket med tolkning av IR-bilder. Detta ger säkrare avgränsningar av naturvärdesobjekten och effektivare fältarbete.

Ett av målen med den nya standarden har varit att göra naturvärdesinventeringar träffsäkra i att identifiera, avgränsa och dokumentera geografiska områden av positiv betydelse för biologisk mångfald. Denna identifiering görs huvudsakligen utifrån art- och biotopvärden och dess betydelser för biologisk mångfald.

Naturvärdesinventeringar kan utföras i tre olika nivåer: översiktlig, medel och detalj, och utgör grunden till naturmiljöutredningar i de flesta projekt.

Läs mer om standarden och köp den på SIS hemsida. 

 

Metod med förarbete, fältbesök, bedömningar och rapportering

Metoden bygger på fältbesök i området där objekt med naturvärden avgränsas. Före besöket samlas befintlig kunskap om arter och naturvärden i området in. I fält eftersöks sedan miljöer med naturvärden, som gammal skog eller välhävdad betesmark. I dessa miljöer noteras element som bidrar till artrikedom och variation i området, till exempel källflöden, döda och döende träd, vattensamlingar och grova ädellövträd.

Utifrån insamlade data från fältbesöket görs sedan en naturvärdesbedömning. Förekomst av så kallade signalarter i skogsmark, indikatorarter i ängs- och betesmark samt rödlistade arter vägs in i klassningen. Om objektet ligger i en värdefull omgivning, med flera objekt av samma naturtyp inom ett begränsat område, ökar naturvärdet. Alla objekt med naturvärden klassas. 

Områdets naturvärden sammanställs i en rapport där objekten beskrivs med texter, kartor och foton. I rapporten redovisas bland annat:

  • områdets övergripande karaktär
  • objektens artsammansättning, vegetationstyper, speciella arter och strukturer
  • objektens känslighet för påverkan
  • landskapsekologiska samband och kontinuitetsaspekter

 

Kundnytta

Du får en kvalitetssäkrad produkt som gör det möjligt att visa rätt hänsyn till naturmiljön – en viktig del av ett framgångsrikt projekt.