VÅRA ERBJUDANDEN INOM > SAMHÄLLSPLANERING > KOMMUNAL PLANERING > SKÖTSELPLANER

Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

Skötselplaner

Skötsel av natur efterfrågas mer och mer. Vi tar fram skötselplaner för exempelvis naturreservat och Natura 2000-områden, men även för skötsel av golfbanor, alléer och jordbruksmark m.m.

Vanliga typer av naturmiljöer som ska skötas i skötselplanerna är bland annat dammar och våtmarker, träd och buskar, samt olika typer av gräsmarker och skog.