VÅRA ERBJUDANDEN INOM > SAMHÄLLSPLANERING > GRÖNPLANER, GRÖNSTRUKTUR

Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

KONTAKTPERSON FÖR SAMHÄLLSPLANERING

GRÖNPLANER, GRÖNSTRUKTUR
Anna Koffman
Miljökonsult, GIS-specialist
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
mobil 0708-12 30 96

Analys av grönstruktur

 

Nytt analysverktyg

De ekologiska konsekvenserna av att till exempel bebygga grönområden kan vara mycket svåra att överblicka. Förutom den direkta förlusten av livsmiljöer lokalt ökar ofta även fragmenteringen i landskapet, vilket försämrar sambanden mellan olika grönområden i landskapet.

Calluna använder bland annat analysverktyget Matrix Green. Ett GIS-verktyg som tagits fram i ett regionalt projekt (RTK) där kommunerna i Stockholms län deltagit. Analysen ger svar på frågorna:

  • Finns det vissa grönområden som är viktigare än andra för de regionala eller lokala ekologiska sambanden, där det är motiverat att undvika bebyggelse?
  • Var i landskapet finns det områden som mer än andra bidrar till sammanlänkning av den studerade grönstrukturen (stepping stones)?
  • Var i landskapet finns spridningsvägar som förbinder livsmiljöer och som kan förstärkas genom åtgärder, exempelvis i samband med parkupprustning, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner?

Genom analyser med Matrix Green kan effekter på grönstrukturen i olika alternativ för planerad bebyggelse eller infrastruktur (scenarier) studeras. Analyserna blir en vägledning till att finna lösningar som bäst bevarar fungerande ekosystem.

 

Ett typiskt projekt

Under den kommande tjugoårsperioden kommer Järfällas befolkning att öka med 30 000 invånare. Kommunen arbetar med att ta fram en översiktsplan för hur Järfälla ska utvecklas fram till år 2030.

Calluna har under åren 2011 och 2012 analyserat ekologiska landskapssamband för ädellövträdsmiljöer, gammal barrskog och groddjurslandskap. Rapporten ”Ekologiska landskapssamband” utgör ett underlag i kommunens arbete med den nya översiktsplanen.

Analyserna har även av kommunen använts i en utredning om ekosystemtjänster för att identifiera Järfällas försörjande ekosystemtjänster.

Läs mer i Callunas rapport som går att ladda ner här >>