Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE

KONTAKTPERSON FÖR SAMHÄLLSPLANERING & BYGGANDE

KOMMUNEKOLOG (ATT HYRA)
Mova Hebert
Naturmiljökonsult
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
mobil 0725-12 52 91

Kommunekolog att hyra

Vid tillfälliga behov, som längre sjukdomsperioder, under en rekryteringsprocess, föräldraledighet etc kan vi bistå med kompetent personal för tjänsten som kommunekolog.