VÅRA ERBJUDANDEN INOM > SAMHÄLLSPLANERING > LANDSKAPSANALYS

Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

KONTAKTPERSON FÖR SAMHÄLLSPLANERING

LANDSKAPSANALYS
Oskar Kindvall
Miljökonsult, GIS-specialist
Fabriksgatan 13
412 50 Göteborg
mobil 0730-62 28 73

Landskapsanalyser

Calluna utför flera olika typer av landskapsanalyser i syfte att identifiera samband mellan olika naturmiljöer. Metoderna bygger på analyser av befintligt underlagsmaterial från tidigare inventeringar och naturgeografiska förutsättningar. Stora delar av arbetet sker i GIS-program.

Analysresultaten lämpar sig väl för att skaffa sig en inblick i vilka frågor och miljöer som man bör fokusera på vid planering inför exempelvis större infrastrukturprojekt, i reservatsplanering eller liknande. 

Några olika specifika metoder vi arbetar med: