VÅRA ERBJUDANDEN INOM > SAMHÄLLSPLANERING > LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS

Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

KONTAKTPERSON FÖR SAMHÄLLSPLANERING

LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS
John Askling
Miljökonsult
Linköpings slott
582 28 Linköping
mobil 0708-12 31 70

Landskapskaraktärsanalys

Ny bebyggelse, ny översiktsplan, ny vindkraft, nya vägar och järnvägar? Det är inte lätt med planering och utveckling och ofta försenas eller faller projekt på grund av att man har missat helheten. Befaringsbyrån* är ett nätverk av landskapsexperter där Calluna ingår och vi erbjuder det rätta verktyget – en landskapskaraktärsanalys (LKA). 

Med Befaringsbyråns LKA är det lätt att förstå och anpassa sitt projekt eller sin plan till omgivningen, det vill säga landskapet. Metoden fokuserar på att lösa planeringssituationer och bidrar till en hållbar planering. Befaringsbyråns LKA har med goda vitsord använts av både Trafikverket, regionförbund och länsstyrelser.

   

 

Tvärvetenskaplig analys som ger stabilt planeringsunderlag

Befaringsbyrån skapar tvärvetenskaplig kunskap om landskapet genom att kombinera praktiska fältarbeten (en så kallad befaring) med studier av naturgeografi, ekologi, landskapets form, historisk utveckling och nutida markanvändning. Som beställare erbjuds du att medverka i analysen.

Resultatet av Befaringsbyråns arbete ger ett stabilt underlag om landskapets känslighet, potential och utvecklingstendenser, vilket underlättar beslut om framtida planering eller projektering.

 

Metod

Befaringsbyråns arbetsgrupp har god kompetens inom landskapsarkitektur, kulturmiljö, ekologi och fysisk planering. Följande moment ingår i Landskapskaraktärsanalysen:

  • Befaring. En gemensam fältresa där gruppens medlemmar samlar in data från landskapet och delar med sig av sina olika kompetenser - en rullande workshop genom landskapet. Här finns en fördel om du som beställare medverkar, liksom andra aktörer som är viktiga för projektets eller planens utveckling.
  • Karaktärisering. Landskapet delas in i landskapstyper och karaktärsområden och dessa beskrivs utförligt. Beskrivningen ger svar på hur landskapet uppfattas och hur det fungerar.
  • Tematiska studier. Dessa genomförs för att kunna göra detaljerade beskrivningar av karaktärsområdena, samt för att ge svar på frågan varför landskapet ser ut och fungerar som det gör, exempelvis bebyggelsestruktur (boende och näringsidkande), ekologiska funktioner (spridningstråk och förekomst av värdetrakter) samt tidsdjup (kulturhistoria).
  • Slutsatser. Befaringen, karaktäriseringen och de tematiska studierna leder fram till en slutlig bedömning av landskapet, där karaktärsområdena var för sig bedöms efter känslighet, potential samt utvecklingstendenser. En sista befaring genomförs vanligen för att bekräfta slutsatser eller för att fylla kunskapsluckor. Slutrapporten omfattar tydliga kartor och illustrationer.

Som komplement kan Befaringsbyrån även samla in kunskap från lokalbefolkning och lokala aktörer genom olika typer av medverkansdialoger och inarbeta detta i analysen.

 

Kundnytta

Svårigheter med planer och projekt grundas ofta i början och beror på att man inte har lyft in förutsättningarna tillräckligt väl. Befaringsbyråns LKA vänder på planeringen och ser till landskapets förutsättningar i förhållande till det man vill genomföra. På så vis undviks många framtida problem och istället erbjuds möjligheten till en hållbar planering.

* Befaringsbyrån är en konsultgrupp bestående av specialister från fem framstående konsultföretag: Calluna, KMV forum, Landskapslaget, Radar Arkitektur och Planering samt Schibbye Landskap.