VÅRA ERBJUDANDEN INOM > SAMHÄLLSPLANERING > MILJÖTILLSTÅND > NATURA 2000

Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

Natura 2000

Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av skyddade naturområden. Natura 2000 har en särställning i miljölagstiftningen. För att kunna genomföra projekt i eller i anslutning till Natura 2000 områden krävs att man ansöker om tillstånd. Ofta behöver en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) upprättas. Om man ska kunna genomföra ett projekt så får det inte påverka de biologiska värdena negativt. I många fall krävs det därför mycket god kännedom om naturförhållandena för att ett projekt ska kunna genomföras. Att göra Natura 2000 utredningar och tillståndsansökningar är ett av Callunas specialområden.