Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

Analys av ekologiska landskapssamband Järfälla

Under den kommande tjugoårsperioden kommer Järfällas befolkning att öka med 30 000 invånare. Kommunen arbetar med att ta fram en översiktsplan för hur Järfälla ska utvecklas fram till år 2030. De ekologiska konsekvenserna av att till exempel bebygga grönområden kan vara mycket svåra att överblicka. Förutom den direkta förlusten av livsmiljöer lokalt ökar ofta även fragmenteringen i landskapet, vilket försämrar sambanden mellan olika grönområden i landskapet.

Calluna har under åren 2011 och 2012 analyserat ekologiska landskapssamband för ädellövträdsmiljöer, gammal barrskog och groddjurslandskap. Rapporten ”Ekologiska landskapssamband” utgör ett underlag i kommunens arbete med den nya översiktsplanen. Analyserna har även av kommunen använts i en utredning om ekosystemtjänster för att identifiera Järfällas försörjande ekosystemtjänster.

Ladda ner Callunas rapport och läs mer!