Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

Ekologisk landskapsplan för centrala Kolmården

Calluna har på uppdrag av Norrköpings kommun arbetat med projektet ”Ekologisk landskapsplan för centrala Kolmården”. Där analyserade vi landskapets funktionalitet för en grupp tallvedsinsekter, bl.a. raggbock. Vi kallar de valda arterna till modellen för ”fokusart”.

Fokusarterna är arealkrävande indikatorarter vars förekomst innebär att också andra arter finns i en viss skogsmiljö.

Utifrån en uppsättning kriterier predikteras potentiella habitat för den fokusart som studeras. I modellen ingår flera olika faktorer (miljövariabler) som rankas på en gemensam skala och viktas efter hur viktiga de är för att patchen/området ska fungera som livsmiljö för fokusarten. Resultatet blir dels en rumslig visualisering av predikterade lämpliga habitat, dels en rankning av habitaten efter sammanvägning av olika kvalitetsaspekter.

Gruppen med tallvedsinsekter återfinns i ljusöppna glesa skogar med olika typer av död ved. Baserat på data från projektet kunde ett tröskelvärde tas fram. Det behöver finnas en andel på minst 14 % gamla tallskogar inom en yta på 50 ha för att ha 50 % sannolikhet att finna någon av de åtta tallvedsinsekterna i centrala Kolmården. Utifrån de rumsliga analyserna identifierades värdesystem för tallinsekterna och analyserna blev underlag för planering av åtgärder, se karta med värdesystem.

 

Värdesystem för fokusarter av tallvedsinsekter.

De ekologiska konsekvenserna av att t.ex. bebygga grönområden kan vara mycket svåra att överblicka. Förutom den direkta förlusten av livsmiljöer lokalt så ökar ofta även fragmenteringen i landskapet, vilket försämrar sambanden, konnektiviteten, mellan olika grönområden i landskapet. Järfälla kommun arbetar för närvarande med en ny översiktsplan. Kommunen önskar som underlag för det arbetet fördjupa kunskapen om ekologiska samband i landskapet. I projektet har Calluna som en av de första konsulterna använt analysverktyget Matrix Green. Ett GIS-verktyg som tagits fram i ett regionalt projekt (RTK) där kommunerna i Stockholms län deltagit.

 

Konnektivitetsanalysen ger svar på frågorna:

• Finns det vissa grönområden som är viktigare än andra för de regionala eller lokala ekologiska sambanden, där det är motiverat att undvika bebyggelse?

• Var i landskapet finns det områden som mer än andra bidrar till sammanlänkning av den studerade grönstrukturen (stepping stones)?

• Var i landskapet finns spridningsvägar som förbinder livsmiljöer och som kan förstärkas genom åtgärder, exempelvis i samband med parkupprustning, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner?
Genom analyser med Matrix Green kan effekter på grönstrukturen med olika alternativ av planerad bebyggelse eller infrastruktur (scenarios) studeras. Analyserna blir en vägledning till att finna alternativ som bäst bevarar fungerande ekosystem. I Järfälla kommun har nätverk för ädellöv (fokusarter grupp ek-insekter), nätverk för barrskog (fokusarter tofsmes) och groddjursnätverk analyserats.