VÅRA ERBJUDANDEN INOM > SAMHÄLLSPLANERING > EKOSYSTEMTJÄNSTER

Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

Ekosystemtjänster

Vid ett parallelluppdrag tillsammans med Radar arkitektur och planering som syftade till att skissa på kommunutvecklingen för Lerums kommun om 50 år, användes eksystemtjänster för att utreda miljöförutsättningarna.