Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

Några referenser inom Grön Infrastruktur

- Biologisk Infrastruktur i projekt Ostlänken. Banverket region öst, Ostlänken.

- Spridnings- och livsmiljöanalys i Ullstämma. En annalys av det riksintressanta Eklandskapet söder om Linköping i samband med fördjupad översiktsplan. Linköpings kommun.

- Ekologisk landskapsplan för Kolmården. En förstudie för en landskapsplan i Kolmården. Norrköpings kommun.

- Eklandskapet i Åtvidaberg. En landskapsekologisk plan för eklandskapet i och kring Åtvidaberg. Åtvidabergs kommun.