Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

Några referenser inom nationella och regionala planer

Calluna har bistått med expertkunskap i flera nationella och regionala planeringssammanhang.

Under 2009 deltog Calluna i miljöbedömningen av naturmiljö i den nationella infrastrukturpropositionen som i sig omfattade en 10 årsperiod och över 400 miljarder i investeringar och drift.

På senare tid har vi medverkat i den regionala infrastrukturplaneringen för Västra Götaland genom att ansvara för naturmiljödelen i en landskapsanalys för hela regionen. Uppdraget syftade till att få en bättre planering och miljöbedömning i tidiga skeden av infrastrukturplanering.