Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

Några referenser inom översiktsplaner

Vanliga teman där Calluna deltar i översiktsplanearbetet är inom naturmiljö, landskap, grönstruktur och vindkraft.

Exempel på uppdrag på tematiska tillägg till ÖP är vindbruksplan för Vetlanda och naturvårdsprogram för Vadstena, Åtvidaberg och Linköping.