Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

ÖP, FÖP och detaljplan - utvalda referenser

Vår meritlista är lång och vi arbetar i många av de stora samhällsbyggnadsprojekten i Sverige. 

  • Här finns några utvalda referensprojekt inom MKB
  • Några exempel på naturmiljöutredningar är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (Stockholms största tbyggnadsområde), Volvos nya logistikområde i Göteborg och Slussenprojektet som inbegriper ny reglering av Mälaren.