Samhällsplanering

Calluna har erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi har heltäckande kompetens om Miljölagstiftning och PBL, underlagsutredningar, naturvärdes-inventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar, samrådsmöten, kartor och informationsmaterial.

TJÄNSTER INOM SAMHÄLLSPLANERING

REFERENSPROJEKT INOM SAMHÄLLSPLANERING

Dagvattenhantering

Vattenkvaliteten i svenska sjöar och vattendrag är med internationella jämförelser oftast god. I tätbebyggda områden framträder ändå problem tydligt. Det handlar om föroreningar som påverkar vattnens växt- och djurliv negativt och i de allra flesta fallen når vattenkvaliteten inte upp till de miljökvalitetsnormer som fastställts inom EU. 

En del av föroreningarna är långväga, hittransporterade med vindarna och nedfallna med nederbörden. Andra har lokalt ursprung och härrör från trafik, yttre byggnadsmaterial, industriella processer, värmeproduktion m.m. En del av föroreningarna hamnar via dagvattensystemen i våra vattenmiljöer. Kopplingen mellan människans aktiviteter på land och vattenkvaliteten är stark. 

Åtgärder för att minska uppkomst och vidaretransport av föroreningar måste vidtas på land för att långsiktigt komma till rätta med problemen. Det är ett svårt och kostsamt arbete i en stadsmiljö, behovet av prioriteringar är stort.

Calluna arbetar med kopplingen mellan recipientmål och dagvattenhantering. Vi har tagit fram metoder och modeller för att bedöma hur dagvatten påverkar ekologisk och kemisk status i vattenmiljöer. Vi identifierar var de största problemen finns och hur man kan prioritera åtgärder för att nå största möjliga miljövinst.