VÅRA ERBJUDANDEN INOM > VATTEN > VATTENVERKSAMHET - UTVALDA REFERENSER

Vatten

Calluna arbetar med vattenmiljöer i både sötvatten, brackvatten och saltvatten. Vi jobbar inom alla typer av uppdrag inom både exploatering, samhälls- och infrastrukturplanering, miljöövervakning och naturvård. 

Vi kan ta hand om hela processen i ditt projekt, från förstudie, via samråd och tillståndsprocess, till projektering, utförande, uppföljning och kontrollprogram.

Så när ditt vattenrelaterade projekt kan komma att påverka naturmiljöer är du i tryggast tänkbara händer - Callunas kapacitet och erfarenhet, på bredden och på djupet, är enastående!

TJÄNSTER INOM VATTEN

REFERENSPROJEKT INOM VATTEN

Vattenverksamhet - utvalda referenser

Nedan finns ett urval av referensprojekt inom vattenverksamheter. 

 

Förstudier

Norrköping regleringsinstruktion - identifiering av känsliga arter, tekniska förutsättningar och potentiella konflikter med andra intressen. Uppdraget utmynnade i rekommendationer för naturvårdsinriktad skötsel av elva vattenverksamheter i vattendrag. Uppdragsgivare: Norrköpings kommun. 

Jonsbergs kvarn - identifiering av känsliga arter och tekniska förutsättningar. Uppdraget utmynnade i förslag på genomförande av en rivning av ett vandringshinder, med målet att underlätta för fauna att passera i ett vattendrag. Projektet innefattade även anmälan av vattenverksamhet och Calluna deltar även i genomförandet. Uppdragsgivare: Norrköpings kommun. 

 

Naturvårdsarter och skyddsvärda miljöer

Stångån - naturvärdesinventering med hjälp av musslor och makrofyter. Stormusslor och undervattensväxter inventerades och användes som underlag för en naturvärdesinventering (NVI). Uppdragsgivare: Linköpings kommun.

Kärsbyån - planerad utrivning av dämme som utgör vandringshinder för fauna i en kulturhistoriskt värdefull kvarnmiljö i Motala. Uppdragsgivare: Motala kommun.

 

Miljöpåverkan av verksamheter

Tinnerbäcken - kontrollprogram för vattenverksamhet. Restaurering av delar av Tinnerbäckens vattensystem, inklusive återställandet av Rosenkällasjöns öppna vattenmiljöer. Uppdragsgivare: Linköpings kommun.

 

MKB och juridiska bedömningar

Referensprojekt för MKB inom vattenverksamhet beskrivs här.