VÅRA ERBJUDANDEN INOM > VATTEN > SKÖTSELPLANER

Vatten

Calluna arbetar med vattenmiljöer i både sötvatten, brackvatten och saltvatten. Vi jobbar inom alla typer av uppdrag inom både exploatering, samhälls- och infrastrukturplanering, miljöövervakning och naturvård. 

Vi kan ta hand om hela processen i ditt projekt, från förstudie, via samråd och tillståndsprocess, till projektering, utförande, uppföljning och kontrollprogram.

Så när ditt vattenrelaterade projekt kan komma att påverka naturmiljöer är du i tryggast tänkbara händer - Callunas kapacitet och erfarenhet, på bredden och på djupet, är enastående!

TJÄNSTER INOM VATTEN

REFERENSPROJEKT INOM VATTEN

Skötselplaner

Skötsel av natur efterfrågas mer och mer. Vi tar fram skötselplaner för exempelvis naturreservat och Natura 2000-områden, men även för skötsel av golfbanor, alléer och jordbruksmark m.m.

Vanliga typer av naturmiljöer som ska skötas i skötselplanerna är bland annat dammar och våtmarker, träd och buskar, samt olika typer av gräsmarker och skog.