VÅRA ERBJUDANDEN INOM > VATTEN > DAGVATTENHANTERING

Vatten

Calluna arbetar med vattenmiljöer i både sötvatten, brackvatten och saltvatten. Vi jobbar inom alla typer av uppdrag inom både exploatering, samhälls- och infrastrukturplanering, miljöövervakning och naturvård. 

Vi kan ta hand om hela processen i ditt projekt, från förstudie, via samråd och tillståndsprocess, till projektering, utförande, uppföljning och kontrollprogram.

Så när ditt vattenrelaterade projekt kan komma att påverka naturmiljöer är du i tryggast tänkbara händer - Callunas kapacitet och erfarenhet, på bredden och på djupet, är enastående!

TJÄNSTER INOM VATTEN

REFERENSPROJEKT INOM VATTEN

Dagvattenhantering

Vattenkvaliteten i svenska sjöar och vattendrag är med internationella jämförelser oftast god. I tätbebyggda områden framträder ändå problem tydligt. Det handlar om föroreningar som påverkar vattnens växt- och djurliv negativt och i de allra flesta fallen når vattenkvaliteten inte upp till de miljökvalitetsnormer som fastställts inom EU. 

En del av föroreningarna är långväga, hittransporterade med vindarna och nedfallna med nederbörden. Andra har lokalt ursprung och härrör från trafik, yttre byggnadsmaterial, industriella processer, värmeproduktion m.m. En del av föroreningarna hamnar via dagvattensystemen i våra vattenmiljöer. Kopplingen mellan människans aktiviteter på land och vattenkvaliteten är stark. 

Åtgärder för att minska uppkomst och vidaretransport av föroreningar måste vidtas på land för att långsiktigt komma till rätta med problemen. Det är ett svårt och kostsamt arbete i en stadsmiljö, behovet av prioriteringar är stort.

Calluna arbetar med kopplingen mellan recipientmål och dagvattenhantering. Vi har tagit fram metoder och modeller för att bedöma hur dagvatten påverkar ekologisk och kemisk status i vattenmiljöer. Vi identifierar var de största problemen finns och hur man kan prioritera åtgärder för att nå största möjliga miljövinst.