VÅRA ERBJUDANDEN INOM > VATTEN > UNDERSÖKNINGAR I VATTEN

Vatten

Calluna arbetar med vattenmiljöer i både sötvatten, brackvatten och saltvatten. Vi jobbar inom alla typer av uppdrag inom både exploatering, samhälls- och infrastrukturplanering, miljöövervakning och naturvård. 

Vi kan ta hand om hela processen i ditt projekt, från förstudie, via samråd och tillståndsprocess, till projektering, utförande, uppföljning och kontrollprogram.

Så när ditt vattenrelaterade projekt kan komma att påverka naturmiljöer är du i tryggast tänkbara händer - Callunas kapacitet och erfarenhet, på bredden och på djupet, är enastående!

TJÄNSTER INOM VATTEN

REFERENSPROJEKT INOM VATTEN

Undersökningar i vattenmiljöer

Calluna har lång erfarenhet av att arbeta i vattenmiljöer och vi är ackrediterade för de flesta provtagningsmetoder. Förutom vattenkemisk- och sedimentprovtagning gör vi exempelvis planktonprovtagning, bottenfaunaundersökningar, elfisken, nätprovfisken, biotopkarteringar. Vi har utbildade dykare som kan inventera undervattensvegetation eller musselförekomster. Vi utvärderar vanligen utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och Vattendirektivets krav, och har statistisk kompetens för mer avancerade analyser, t.ex. multivariata analyser.

 

Vattenorganismer ger information om vattenkvalitet

Hur mår vattenmiljön? I Sverige har vi en lång tradition att använda kemiska parametrar för att studera vattenkvalitet. Det blir allt vanligare att komplettera eller ersätta sådana undersökningar med studier av vattenorganismer. De kan t.ex. indikera om en vattenmiljö är försurad eller belastad av föroreningar.

Fördelen med att använda organismer är att de visar hur vattenkvaliteten varit under en lång period, jämfört med kemisk provtagning som visar hur vattenkvaliteten är just i provtagningsögonblicket. Sedimentprovtagning ger också en bild av hur miljöförhållandena förändrats under lång tid.

 

Djur och växter i vattenmiljöer

I andra sammanhang är det just faunans och florans sammansättning man är intresserad av, antingen för att ta reda på vilka arter som finns där, eller för att följa förändringen i ett samhälle över tiden.

Naturvärden i vatten består inte enbart av organismsamhällets sammansättning utan också av hur den fysiska miljön ser ut. Generellt kan sägas att ju mer mångformig den fysiska miljön är, desto fler arter kan finnas där.

 

Metoder

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (klicka här eller gå till www.swedac.se och sök efter Calluna eller ack. nr 1959).

I alla nedanstående undersökningstyper används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter (exempelvis Fiskeriverket, Livsmedelsverket). Vi arbetar med bl.a.: