VÅRA ERBJUDANDEN INOM > VATTEN > VATTENVERKSAMHET

Vatten

Calluna arbetar med vattenmiljöer i både sötvatten, brackvatten och saltvatten. Vi jobbar inom alla typer av uppdrag inom både exploatering, samhälls- och infrastrukturplanering, miljöövervakning och naturvård. 

Vi kan ta hand om hela processen i ditt projekt, från förstudie, via samråd och tillståndsprocess, till projektering, utförande, uppföljning och kontrollprogram.

Så när ditt vattenrelaterade projekt kan komma att påverka naturmiljöer är du i tryggast tänkbara händer - Callunas kapacitet och erfarenhet, på bredden och på djupet, är enastående!

TJÄNSTER INOM VATTEN

REFERENSPROJEKT INOM VATTEN

KONTAKTPERSON FÖR VATTEN

VATTENVERKSAMHET
Olof Rosenqvist
Miljökonsult, fågelspecialist
Linköpings slott
582 28 Linköping
mobil 0727-19 47 79

Vattenverksamhet

Calluna kan hjälpa till med många viktiga aspekter vid tillståndsansökan för vattenverksamhet, som att bedöma och förebygga risker för skador på exempelvis skyddsvärda områden, hotade arter och förutsättningar för fisk. 

För att söka tillstånd för vattenverksamhet krävs olika typer av underlagsutredningar, bland annat inom naturmiljöområdet. Calluna kan erbjuda en mångfald av tjänster för vattenverksamheter, såväl olika typer av underlagsutredningar som hela miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), stöd vid utformning eller projektering av olika åtgärder i vatten. 

 

Helhetslösning

Callunas samlade kompetens och väl etablerade kontaktnät gör att vi kan erbjuda smidiga helhetslösningar vid miljöbedömningar och tillståndsärenden. Vi kan driva MKB-processen och samordna underlagsutredningarna inför de flesta projekt som rör vattenverksamheter.

 

Förstudier inför vattenverksamhet

Calluna gör förstudier inför åtgärder i vattenmiljöer. Ofta är målet att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och naturvårdsarter. Även sådana vattenverksamheter som har andra mål än ökad biologisk mångfald kan utformas på ett sätt som gynnar dessa förutsättningar. 

Callunas arbete mynnar ut i råd angående utformning, åtgärder och skötsel av vattenmiljöer och tjänar som underlag för tillståndsprocesser, beslut och konkret utförande.

 

Underlagsutredningar

Ibland räcker det att få en allmän bild av områdets befintliga naturvärden och i andra fall krävs djupare kunskap om ett specifikt område, en art eller en artgrupp för att man ska kunna gå vidare i processen.

Calluna har lång erfarenhet av att arbeta i vattenmiljöer, både sötvatten och brackvatten. Vi är ackrediterade för de flesta provtagningar och har utbildade dykare som kan inventera exempelvis undervattensvegetation eller musselförekomster. 

Exempel på underlagsutredningar som vi kan genomföra:

 • Naturvärdesinventering – ger god överblick över områdets lokala naturvärden
 • Natura 2000-utredningar – oftast mycket specifika artfrågor eller särskilda livsmiljöer
 • Biotopkartering
 • Provfisken – viktiga lek- och uppväxtmiljöer för fisk
 • Bottenfaunaundersökning
 • Växtundersökningar i vatten
 • Vatten- och planktonprovtagning
 • Sedimentprovtagning
 • Musselinventering
 • Påväxtalger i rinnande vatten
 • Inventering av särskilda arter eller artgrupper

 

Efter att du har fått tillstånd

Tillståndet från myndigheten kan innehålla krav på uppföljning eller kontrollprogram. Vi kan hjälpa till med att ta fram biologiska kontrollprogram eller att genomföra uppföljningen. Vi erbjuder även rådgivning vid iordningställande av området när verksamheten ska avslutas.