Miljöövervakning – mark och vatten

banner_image

Miljöövervakning – mark och vatten

Calluna stödjer många kommunala, statliga och privata aktörer inom provtagning, recipientkontroll och utredande verksamhet. Vi erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare och modern utrustning. I våra undersökningar används standardiserad metodik från SIS eller Naturvårdsverket och andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket. Våra konsulter arbetar även med framtagande av kontrollprogram, utvärderingar av data och sammanställning av rapporter inom området. Vi arbetar med vattenmiljöer i både sötvatten, brackvatten och saltvatten och kan ta hand om hela processen i ditt projekt, från förstudie, via samråd och tillståndsprocess, till projektering, utförande, uppföljning och kontrollprogram.

Våra vanligaste tjänster inom det här området beskrivs nedan och vi kan erbjuda stöd inom många fler typer av uppdrag (se även Våra vanligaste tjänster A-Ö). Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just din organisation eller stödja ert projekt.

Vanligaste tjänsterna inom området:

Biotopkartering

För biotopkartering av vattendrag finns det flera metoder som kartlägger viktiga strukturer i vattendraget och dess närmiljö, vilket kan utgöra underl...
Läs mer här

Cesiumanalys (radioaktivitetsmätning)

Calluna mäter sedan många år radioaktivitet (cesium) i aska och i livsmedel som kött, fisk, bär och svamp. Framförallt analyseras älg- och vildsvinskö...
Läs mer här

Provfiske och musselinventering

Calluna utför elprovfiske i vattendrag och nätprovfiske i sjöar och marina miljöer, musselinventering, samt kräftprovfiske för att undersöka förekomst...
Läs mer här

Provtagning (fordonstvättar)

Calluna utför provtagning och utsläppskontroll för fordonstvättar, det vill säga tvättar för exempelvis bilar, båtar, tåg, lastbilar och bussar. De...
Läs mer här

Provtagning (slam och avlopp)

Calluna utför provtagning av slam från bland annat avloppsverk och dagvatten, samt avloppsprovtagning. Vi utför provtagningen enligt aktuella Revaq-ru...
Läs mer här

Provtagning (vatten, plankton och sediment)

Calluna tar vattenprover för analys av kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska parametrar, samt för analys av växt- och djurplankton (inklusive analy...
Läs mer här

Recipientkontroll i vatten

Calluna erbjuder provtagning med modern utrustning och ackrediterade provtagare. Vi har resurser att utföra de flesta typer av provtagningar, stor geo...
Läs mer här

Undersökning av bottenfauna och vattenväxter

Bottenfaunaprover kan tas i rinnande vatten, i sjöars strandzoner och på djupare bottnar i sjöar eller kustvatten. Syftet kan vara att bedöma försurni...
Läs mer här

Uppföljning och kontrollprogram

Calluna stödjer kunder med uppföljningar av både naturmiljöer och artgrupper. Vi utför miljöövervakning av allt från fladdermöss, dagfjärilar, bottenf...
Läs mer här

Utbildning

Calluna utbildar regelbundet inom flera områden såsom provtagningsmetodik, ekosystemtjänster, strandskydd och biologisk mångfald. Flera av kurserna hå...
Läs mer här

image-2
image-3
image-4