Samhällsbyggnad och kommunal planering

banner_image

Samhällsbyggnad och kommunal planering

Calluna stödjer kommuner, regionala och nationella myndigheter, fastighetsbolag etc. med allt från underlagsutredningar till tillståndsprocesser och miljöbedömningar av planer och program. Våra konsulter arbetar både med hela MKB-uppdrag och miljöbedömningar av särskilda miljöaspekter. Vi kan även utgöra expertstöd i juridiska processer, ge ekologisk rådgivning i tillståndsprocesser och delta i samråd. I samband med översiktsplanering hjälper vi till med bland annat naturvårdsprogram och analyser av grönstruktur, biologisk mångfald och ekologiska samband. Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL samt experter inom t.ex. strandskydd, artskydd, Natura 2000-frågor, vattenfrågor och ekosystemtjänster. Vi arbetar nära projektets planerare för att möjliggöra god och långsiktig samhällsutveckling med ekosystemfrågor i fokus.

Våra vanligaste tjänster inom det här området beskrivs nedan och vi kan erbjuda stöd inom många fler typer av uppdrag (se även Våra vanligaste tjänster A-Ö). Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just din organisation eller stödja ert projekt.

Vanligaste tjänsterna inom området:

Artinventering

Calluna genomför riktade artinventeringar inom de flesta artgrupper, både på land och i vattenmiljöer. Vi har egna artspecialister som inventerar exem...
Läs mer här

Biotopkartering

För biotopkartering av vattendrag finns det flera metoder som kartlägger viktiga strukturer i vattendraget och dess närmiljö, vilket kan utgöra underl...
Läs mer här

Dagvattenhantering

Vattenkvaliteten i svenska sjöar och vattendrag är med internationella jämförelser oftast god, men i tätbebyggda områden framträder ändå problem tydli...
Läs mer här

Ekosystemtjänstanalys

Genom Callunas ekosystemtjänstanalys kartläggs, analyseras och visualiseras ekosystemtjänster. Syftet med analysen är att genom ett processinriktat oc...
Läs mer här

Kommunekolog (att hyra)

Vid tillfälliga behov, som längre sjukdomsperioder, under en rekryteringsprocess, föräldraledighet etc. kan vi bistå med kompetent personal för tjänst...
Läs mer här

Landskapsekologisk analys

Callunas analyser av den biologiska mångfaldens infrastruktur (grön infrastruktur) och grönstrukturanalyser visar på ett tydligt sätt skillnader mella...
Läs mer här

Landskapskaraktärsanalys (LKA)

Genom en landskapskaraktärsanalys tas ett tvärvetenskapligt underlag fram om ett landskaps känslighet, potential och utvecklingstendenser, vilket unde...
Läs mer här

Miljöcoach eller hållbarhetschef (att hyra)

Calluna stödjer verksamheter med allt från att utarbeta strategier för integrering av en hållbarhetspolicy i verksamhet och affär till att utbilda per...
Läs mer här

Miljötillstånd och dispenser

Med Callunas samlade kompetens inom miljöområdet kan vi erbjuda ett oberoende expertstöd när biologiska frågor berörs i juridiska processer såsom olik...
Läs mer här

MKB och miljöbedömning

Calluna utför miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar för olika typer av planer och verksamheter (strategisk och specifik miljöbedömni...
Läs mer här

Naturvärdesinventering (NVI)

En naturvärdesinventering (NVI) ger en god överblick över vilka naturvärden som förekommer inom ett område på både land och i vatten. Syftet är att up...
Läs mer här

Skötselplan och projekteringsstöd

Vi tar fram skötselplaner för exempelvis naturreservat och Natura 2000-områden, men även för skötsel av exempelvis golfbanor, alléer och jordbruksmark...
Läs mer här

Utbildning

Calluna utbildar regelbundet inom flera områden såsom provtagningsmetodik, ekosystemtjänster, strandskydd och biologisk mångfald. Flera av kurserna hå...
Läs mer här

image-2
image-3
image-4