Skötselplan och projekteringsstöd

Skötselplan och projekteringsstöd

Vi tar fram skötselplaner för exempelvis naturreservat och Natura 2000-områden, men även för skötsel av exempelvis golfbanor, alléer och jordbruksmark. Vanliga typer av naturmiljöer som behöver planerad skötsel är bland annat dammar och våtmarker, träd och buskar, samt olika typer av gräsmarker och skog.

Calluna bistår gärna även vid anläggning och restaurering av natur i olika former, såsom våtmarker, dammar, kalkkärr och torrängar. Inom projektering kan Calluna bistå med att gå från idé till genomförande och ge stöd inom bland annat ekologisk utformning, ekosystemsäkring och grönytefaktor.