Dagvattenhantering

Dagvattenhantering

Vattenkvaliteten i svenska sjöar och vattendrag är med internationella jämförelser oftast god, men i tätbebyggda områden framträder ändå problem tydligt. Det handlar om föroreningar som påverkar vattnets växt- och djurliv och vattenkvalitet som inte når upp till de miljökvalitetsnormer som fastställts inom EU. Calluna arbetar med kopplingen mellan recipientmål och dagvattenhantering. Vi har tagit fram metoder och modeller för att bedöma hur dagvatten påverkar ekologisk och kemisk status i vattenmiljöer. Vi identifierar var de största problemen finns och hur man kan prioritera åtgärder för att nå största möjliga miljövinst.