Metodutveckling

Vanlig tjänst inom:

Vanlig tjänst inom:

Metodutveckling

Calluna arbetar med utveckling av metoder inom bland annat inventering och miljöbedömning. Praktisk naturvård stöter ständigt på nya utmaningar och metoder behöver därför utvecklas kontinuerligt. Vår gedigna erfarenhet från praktiskt naturvårdsarbete ger oss goda förutsättningar att utveckla metoder som fungerar i praktiken. Calluna har bland annat arbetat fram egna metoder för analyser av landskapets ekologiska samband och för analys och visualisering av ekosystemtjänster. Vi har även deltagit i utvecklandet av Sveriges SIS-standard för naturvärdesinventeringar (NVI) och arbetat med en metod för landskapsanalyser för tidiga skeden av infrastrukturplanering (LiLP).