Biotopkartering

Biotopkartering

För biotopkartering av vattendrag finns det flera metoder som kartlägger viktiga strukturer i vattendraget och dess närmiljö, vilket kan utgöra underlag för exempelvis fiskevårdsplaner. Calluna utför även biotopkarteringar av större landområden som en grund inför olika typer av landskapsekologiska analyser. När ekologiska samband ska modelleras är tillgång till högkvalitativa, uppdaterade och högupplösta marktäckedata en förutsättning. Calluna kartlägger därför vegetationens utbredningsmönster och fördelning i olika naturtyper (biotoper). Biotopkarteringen omfattar datainsamling (t.ex. flygbildstolkning, laserdata och sök i databaser) och fältvalidering ute i landskapet. För att öka användbarheten karteras även attribut som exempelvis skogsålder, vegetationsskiktning och skogstäthet. Informationen lagras som en digital databas i GIS, särskilt utformad för att effektivisera analysarbete och kvalitetssäkring.