Provtagning (vatten, plankton och sediment)

Vanlig tjänst inom:

Vanlig tjänst inom:

Provtagning (vatten, plankton och sediment)

Calluna tar vattenprover för analys av kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska parametrar, samt för analys av växt- och djurplankton (inklusive analys av toxiska blågrönbakterier) och är ackrediterade för ett flertal metoder. Vattenprover tar vi i både naturvatten, avloppsvatten, lakvatten, grundvatten, dricksvatten och badvatten. Vi utvärderar vanligen resultaten utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och Vattendirektivets krav, och har statistisk kompetens för mer avancerade analyser, t.ex. multivariata analyser.

Dricksvattenprovtagning innebär provtagning av mikrobiologi och kemisk vattenanalys. Vi utför grundvattenprovtagning på till exempel deponier och kan även utföra övrig provtagning som ingår i kontrollprogram.

Planktonprovtagning (zoo- och fytoplankton) utför vi i både marina och limniska miljöer. Sedimentprovtagning utför vi i alla typer av vatten. Sedimenten är viktiga arkiv som berättar om både föroreningshistorik och nuvarande föroreningssituation, men också om hur goda syreförhållandena är i bottenvattnet.