Uppföljning och kontrollprogram

Uppföljning och kontrollprogram

Calluna stödjer kunder med uppföljningar av både naturmiljöer och artgrupper. Vi utför miljöövervakning av allt från fladdermöss, dagfjärilar, bottenfauna och makroalger till vattendrag och eklandskap. Vi är väl förtrogna med den nationella miljöövervakningsmetodiken och har även jobbat med metodutveckling inom området.

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan påverka miljön eller medföra olägenhet för människors hälsa ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga sådana effekter. Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror helt på verksamhetens storlek. Calluna har god erfarenhet och kunskap om de krav som ställs och kan ta fram ett passande förslag samt förankra det hos berörd myndighet så att verksamheten kan bedrivas på bästa sätt.