Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI)

En naturvärdesinventering (NVI) ger en god överblick över vilka naturvärden som förekommer inom ett område på både land och i vatten. Syftet är att upprätta ett beslutsunderlag som kan användas exempelvis när områden ska tas i anspråk av verksamheter, planer eller skötselåtgärder. I många fall räcker en naturvärdesinventering som underlag för vidare bedömning av miljökonsekvenser och tillståndsansökan med avseende på naturmiljö. I annat fall ger NVI:n en vägledning om vilka fördjupningar som behövs.

Metoden följer en framtagen SIS-standard och sedan 2017 är Calluna ackrediterade för genomförande av NVI (landmiljö och stränder) enligt standarden. Ackrediteringen utgör en viktig kvalitetsmarkör som visar att våra inventeringar verkligen utförs enligt standarden, görs med god kvalitet och att inventerande personal har rätt kompetens för uppdraget.